Hỏi đáp về cách làm Báo cáo tài chính cuối năm P1

Dịch vụ:

 

Viện đào tạo kế toán - Kiểm toán Ketoanpro (ketoanhn.edu.vn)sẽ tổng hợp những thắc mắc liên quan đến cách làm báo cáo tài chính nhằm giúp bạn giải quyết tình huống trong doanh nghiệp mình.

HỎI:

Theo QĐ 15, khi lập Báo cáo tài chính, người lập không được thay đổi số thứ tự các chỉ tiêu. Tuy nhiên thực tế rất nhiều Báo cáo được kiểm toán đã thay đổi thứ tự các chỉ tiêu này. Làm như vậy theo baocaotaichinh.infođúng hay sai?

Gửi bài trả lời:

Theo baocaotaichinh.info, khi lập BCTC không tuân thủ hướng dẫn về mã số các chỉ tiêu là chưa phù hợp với quy định hiện hành của Chế độ Báo cáo Tài chính trong Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Điều này làm hạn chế cho người sử dụng trong việc so sách các chỉ tiêu của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác hoặc tính toán phân tích tình hình tài chính trong điều kiện sử dụng công nghệ thông tin./.

==========================================

HỎI:

Thế nào là đơn vị kế toán trực thuộc? Làm thế nào để nhận biết đơn vị kế toán trực thuộc? Một công ty vừa có công ty con vừa có các đơn vị kế toán trực thuộc thì phải lập những báo cáo nào (BCTC của đơn vị kế toán cấp trên, BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất)

Gửi bài trả lời:

s Trước hết Bạn cần hiểu thế nào là đơn vị vị kế toán. Tại Điều 4 - Luật Kế toán đã đưa ra định nghĩa - "Đơn vị kế toán" là đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, Điều 2 của Luật này". Các điểm a, b, c, d và đ khoản 1, Điều 2 như sau:

"1. Đối tượng áp dụng của Luật này bao gồm:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

b) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước;

c) Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

d) Hợp tác xã;

đ) Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;"

s Đơn vị kế toán trực thuộc là đơn vị kế toán không đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 4, Luật Kế toán. Các đơn vị trực thuộc này hoạt động theo phân cấp quản lý của doanh nghiệp hoặc đơn vị cấp trên. Tùy theo mức độ phân cấp quản lý để tổ chức công tác kế toán và có thể phải lập Báo cáo tài chính (Chưa phải là Báo cáo tài chính đầy đủ như một pháp nhân (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp...)

s Tại Điều 16, Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 có quy định:

"1. Đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc, thì ngoài việc phải lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đó còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc trong cùng đơn vị kế toán đó.

2. Công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị kế toán trực thuộc phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán quý và cuối kỳ kế toán năm.

4. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc lập báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc."

s Một công ty vừa có các công ty con vừa có các đơn vị trực thuộc thì phải lập các Báo cáo tài chính như dưới đây:

- Trước hết công ty đó phải lập Báo cáo tài chính của một đơn vị kế toán. Báo cáo tài chính này đã bao gồm việc tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc vào Báo cáo tài chính của công ty (có thể gọi là báo cáo tài chính tổng hợp của doanh nghiệp).

- Thứ hai, công ty đó có các công ty con thì phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

=================================================

HỎI:

Năm 2009, 2010 kế toán cũ của công ty tôi đã làm sai sót số liệu kế toán ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của 2 năm trên và làm sai lệch số dư tài khoản. Năm nay tôi muốn làm điều chỉnh số dư đó thì phải làm như thế nào? Trân trọng cám ơn baocaotaichinh.info!

Gửi bài trả lời:

Câu hỏi của Bạn nêu rất chung về sai sót số liệu kế toán của các năm trước, do đó, baocaotaichinh.infokhông thể có câu trả lời cụ thể. Bạn cần nghiên cứu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 29 - "Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này tại phần V, Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 để xem xét, áp dụng phù hợp phương pháp điều chỉnh đối với từng sai sót.

===================================================


 

HỎI:

Trên bản thuyết minh báo cáo tài chính, chỉ tiêu số 33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố. Theo hướng dẫn lập ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sổ chi tiết của các TK 621, 622, 623, 641, 642, 142, 242 ... mặt khác, đối với doanh nghiệp sản xuất, chỉ tiêu này bằng Giá vốn hàng bán (TK 632) + Chi phí bán hàng (TK 641) + Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642), như vậy có 2 cách lập. baocaotaichinh.infocho hỏi nếu lập theo quyết định 15 Mục Phần II chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố thì phần luân chuyển nội bộ tính như thế nào? Có thể đưa ra ví dụ cụ thể được không (Trong cả 2 cách). Xin chân thành cảm ơn!

Gửi bài trả lời:

Về nguyên tắc, mọi giao dịch luân chuyển nội bộ đều phải được loại trừ khi lập BCTC, vì vậy, bạn không phải tính chi phí SXKD theo yếu tố đối với phần luân chuyển nội bộ.

===============================================

HỎI:

Tôi đang kiểm toán một công ty CP niêm yết, công ty này đang thực hiện hạch toán chênh lệch tỷ giá theo Thông tư 201 (treo khoản này trên tài khoản 242). Nhưng hiện nay Ủy ban Chứng khoán không chấp nhận vấn đề này. Tôi muốn hạch toán lại theo chuẩn mực kế toán đưa hết vào chi phí của năm trước, điều chỉnh hồi tố lại và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Như vậy có được không? Hay phải xử lý như thế nào là phù hợp? Rất mong baocaotaichinh.infohướng dẫn giúp. Trân trọng cảm ơn!

Gửi bài trả lời:

Về trường hợp bạn hỏi, hiện nay các quy định hiện hành của chế độ tài chính và chuẩn mực kế toán đối với hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa có sự thống nhất, các doanh nghiệp đã gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 322/UBCK-QLPH ngày 04/02/2012 về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong xử lý kế toán, kiểm toán BCTC, trong đó có hướng dẫn về vấn đề Bạn hỏi như sau:

"1. Về việc áp dụng CM kế toán số 10 và Thông tư 201/2009/TT-BTC

Hiện nay vấn đề xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của công ty đại chúng trong đó có các công ty niêm yết gây ảnh hưởng lớn đến kết quả thực chất của báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn rủi ro lâu dài (khoản lỗ chênh lệch tỷ giá này có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng đã gây đến việc suy giảm vốn chủ sở hữu hoặc âm sâu vốn chủ sở hữu).

UBCKNN khuyến nghị các công ty đại chúng, đặc biệt là công ty niêm yết và công ty kiểm toán khi lập và kiểm toán Báo các tài chính 2011 cần căn cứ vào Chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái.

Trường hợp tổ chức lập BCTC áp dụng Thông tư 201/2009/TT-BTC, báo cáo kiểm toán cần nêu rõ sự khác biệt của tình hình tài chính giữa việc áp dụng Thông tư 201/2009/TT-BTC với Chuẩn mực kế toán số 10, đồng thời việc áp dụng Thông tư 201/2009/TT-BTC phải được áp dụng theo đúng quy định tức là: khoản lỗ do đánh giá lại các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái của các khoản vay, nợ phải trả dài hạn bằng ngoại tệ của doanh nghiệp có thể được phân bổ cho năm sau để kết quả kinh doanh của Công ty không bị lỗ (nhưng không được để lãi). Số chênh lệch tỷ giá còn lại sẽ được theo dõi và tiếp tục phân bổ vào chi phí cho các năm sau nhưng tối đa không quá 5 năm."

Bạn cần tham chiếu công văn nói trên để thực hiện. Được biết, Bộ Tài chính đang nghiên cứu để sớm có quy định và hướng dẫn thống nhất về vấn đề này.

=============================================

HỎI:

baocaotaichinh.infovui lòng giải đáp thắc mắc giùm tôi. Văn bản pháp luật nào để định nghĩa và phân biệt giữa báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất?

Gửi bài trả lời:

- Tại khoản 2, Điều 30, Luật kế toán có quy định:

"2. Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Đơn vị kế toán cấp trên phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trong cùng đơn vị kế toán cấp trên."

- Tại Điều 16, Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

"1. Đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc, thì ngoài việc phải lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đó còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc trong cùng đơn vị kế toán đó.

2. Công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị kế toán trực thuộc phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán quý và cuối kỳ kế toán năm.

4. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc lập báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc."

- Tại mục B, Phần thứ hai (Hệ thống Báo cáo tài chính), trong chế độ kế toán doanh nghiệp (ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) đã hướng dẫn về tên, biểu mẫu báo cáo, nội dung, phương pháp lập Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp. Bạn cần tham chiếu các quy định này để thực hiện. Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với baocaotaichinh.infođể cùng trao đổi.

==================================================

HỎI:

Tôi có một câu hỏi xin baocaotaichinh.infotrả lời giúp tôi: Công ty tôi có khoản tiền gửi có kỳ hạn theo hợp đồng là 6 tháng. Song đến ngày lập báo cáo tài chính vào cuối năm tài chính 31/12/2010 thì thời hạn của khoản tiền gửi này là 2 tháng. Vậy khi lập BCTC thì chỉ tiêu này cho vào chỉ tiêu tiền và tương đương tiền hay các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Tôi xin cảm ơn!

Gửi bài trả lời:

Theo quy định tại Phần A. Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính năm, mục III, Phần thứ hai – Hệ thống Báo cáo tài chính của Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp: “2 – Các khoản tương đương tiền (Mã số 112): Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đótại thời điểm báo cáo.”

Như vậy, trường hợp Công ty bạn có khoản tiền gửi có kỳ hạn theo hợp đồng là 06 tháng, nhưng đến ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính năm (31/12/2010) thời hạn của khoản tiền gửi này còn 2 tháng thì khi lập BCTC, khoản tiền gửi này không trình bày ở chỉ tiêu Các khoản tương đương tiền (Mã số 112) mà vẫn trình bày ở chỉ tiêu Đầu tư ngắn hạn (Mã số 121).

=====================================================


 

HỎI:

Công ty X vừa có hoạt động bán hàng cho DN A, vừa có hoạt động mua hàng của DN A (DN A là doanh nghiệp độc lập, không có quan hệ liên kết hay mẹ con với Công ty X). Vậy khi lập BCTC, có được bù trừ công nợ DN A hay không (Bù trừ số dư Nợ TK 131 và số dư Có TK 331)? Theo VAS 25 "Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên báo cáo tài chính không được bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ", nhưng xét cho cùng thì công nợ cuối cùng cũng là số chênh lệch giữa số dư phải thu và phải trả. Xin nhờ baocaotaichinh.info giải đáp thêm. Xin chân thành cám ơn baocaotaichinh.info!

Gửi bài trả lời:

Kể cả trường hợp công ty X vừa có hoạt động bán hàng cho doanh nghiệp A vừa có hoạt động mua hàng của doanh nghiệp A thì mỗi một giao dịch mua, bán hàng đều phải ký kết hợp đồng kinh tế riêng rẽ, trong các hợp đồng kinh tế đều ghi rõ phương thức thanh toán, thời gian thanh toán, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. Các bên phải theo dõi và hạch toán chi tiết theo từng giao dịch kinh tế. Vì vậy, khi lập báo cáo tài chính các doanh nghiệp X và A không thể tự động bù trừ nợ phải thu và nợ phải trả của cùng một đối tượng. Trong thực tế chỉ được bù trừ khi công ty X có biên bản thanh toán bù trừ số tiền còn phải thu hoặc phải trả của một hoặc một vài hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp A thì khi đó mới được bù trừ công nợ của công ty X với doanh nghiệp A.

============================================

HỎI:

Nhờ baocaotaichinh.info giải đáp dùm thắc mắc: 1. Khi lập BCTC có được bù trừ công nợ của cùng 1 đối tượng hay không (vừa có số dư nợ phải thu và số dư có nợ phải trả)? 2. Năm 2011, cơ quan thuế vào quyết toán các năm 2007, 2008, 2009 và truy thu thuế TNDN và thuế GTGT công ty chúng tôi khoảng 2,5 tỷ đồng. Xin hỏi chúng tôi có phải điều chỉnh lại BCTC các năm 2007, 2008 và 2009 không hay chỉ hạch toán khoản truy thu trên vào chi phí thuế của năm hiện tại (2011)? Xin cám ơn baocaotaichinh.info!

Trả lời:

1) Câu hỏi của Bạn chưa nêu cụ thể nội dung thanh toán của đối tượng nào, (bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp) cần giải đáp, do đó baocaotaichinh.infochưa có cơ sở trả lời. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo các quy định dưới đây để thực hiện:

- Nguyên tắc bù trừ được quy định tại đoạn 25 Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày báo cáo tài chính "Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên báo cáo tài chính không được bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ ."

- Hướng dẫn Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ và Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ trong chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Nếu còn vướng mắc Bạn gửi tiếp câu hỏi cho baocaotaichinh.infođể được giải đáp.

2) Kế toán đối với khoản tiền phải nộp do công ty bạn bị truy thu thuế TNDN và thuế GTGT như nêu trong câu hỏi phải được điều chỉnh hiện hồi tố theo quy định về kế toán sai sót và ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót quy định tại chuẩn mực kế toán số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót và hướng dẫn tại Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

===========================================

HỎI:

Khi lập BCTC, có được bù trừ công nợ của cùng một đối tượng hay không (vừa có số dư nợ phải thu và số dư có nợ phải trả)? Nhờ baocaotaichinh.infogiải đáp giúp!

Gửi bài trả lời:

Câu hỏi của Bạn chưa nêu cụ thể nội dung thanh toán của đối tượng nào, (bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp) cần giải đáp, do đó baocaotaichinh.infochưa có cơ sở trả lời. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo các quy định dưới đây để thực hiện:

- Nguyên tắc bù trừ được quy định tại đoạn 25 Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày báo cáo tài chính "Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên báo cáo tài chính không được bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ ."

- Hướng dẫn Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ và Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ trong chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Nếu còn vướng mắc Bạn gửi tiếp câu hỏi cho baocaotaichinh.infođể được giải đáp.

==============================================

HỎI:

Công ty tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010, lợi nhuận sau kiểm toán bị sụt giảm do một số chi phí bị loại trừ và một số chỉ tiêu khác bị điều chỉnh trên bảng cân đối kế toán. Để kết chuyển số dư sang năm 2011 thì Công ty có phải điều chỉnh trên sổ kế toán tổng hợp và sổ chi tiết không? Cách thức điều chỉnh như thế nào? Công ty chúng tôi mới hoạt động trong năm 2010. Kính mong baocaotaichinh.infogiúp đỡ.

Trả lời:

Để kết chuyển số dư sang năm 2011 thì Công ty phải điều chỉnh trên sổ kế toán tổng hợp và sổ chi tiết năm 2010 để đảm bảo số dư tại 31/12/2010 là số kết chuyển sang đầu năm 2011 đã được kiểm toán

Tất cả các bút toán điều chỉnh nên ghi ngày điều chỉnh là ngày 31/12/2010 và ghi rõ điều chỉnh theo kết quả kiểm toán năm 2010. Công ty cần lập chứng từ ghi sổ làm cơ sở ghi sổ kế toán cho các bút toán điều chỉnh, trong đó cần trình bày rõ cách tính toán, đối chiếu…để có được số liệu cần điều chỉnh.

===============================================

HỎI:

1) Đối với trích lập dự phòng đầu tư tài chính theo Thông tư số 228 có quy định là đối với khoản đầu tư dài hạn thì so sánh với giá trị sổ sách. Trong đó lấy theo báo cáo tài chính của năm trước, tại sao lại không lấy theo báo cáo tài chính của năm hiện tại. 2) Mặt khác trong công thức tính của Thông tu số 228 thì không thể trích lập được trong trường hợp đầu tư không phải bằng mệnh giá mà với giá cao hơn mệnh giá và doanh nghiệp nhận đầu tư có lãi nhưng giá trị sổ sách vẫn thấp hơn giá gốc của khoản đầu tư thì xử lý thế nào?

Trả lời:

Theo quy định hiện hành về phương pháp lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn, mức trích tối đa cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức sau:

Mức dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 

=

Vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế

-

Vốn chủ sở hữu thực có

x

Số vốn đầu tư của doanh nghiệp

Tổng số vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế

Trong đó:

- Vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế được xác định trên Bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trướcthời điểm trích lập dự phòng (mã số 411 và 412 Bảng cân đối kế toán – ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Vốn chủ sở hữu thực có được xác định tại Bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trướcthời điểm trích lập dự phòng (mã số 410 Bảng cân đối kế toán – ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Căn cứ để lập dự phòng khi vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế lớn hơn vốn chủ sở hữu thực có tại thời điểm báo cáo tài chính của tổ chức kinh tế.

Trong công thức nêu trên, sở dĩ vốn góp thực thế của các bên tại tổ chức kinh tế và vốn chủ sở hữu thực có được xác định theo số liệu trên Bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trước thời điểm trích lập dự phòng, theo baocaotaichinh.infolà vì, tại thời điểm đó báo cáo tài chính của năm tài chính hiện tại của tổ chức kinh tế có thể chưa được lập xong thì không thể có số liệu để đưa vào công thức tính nêu trên. Tuy nhiên, nếu báo cáo tài chính năm hiện tại của tổ chức kinh tế nhận đầu tư đã được lập xong thì các số liệu trong công thức tính nêu trên có thể căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm hiện tại của tổ chức kinh tế để tính toán, theo đó, số dự phòng được lập sẽ sát với thực tế hơn.

=====================================


 

HỎI:

1- Theo Thông tư 244/2009/TT-BTC thì lợi nhuận sau thuế chia cổ tức bằng bổ phiếu không được ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính. Theo tôi chỉ cần xem lại lợi nhuận sau thuế phát sinh sau ngày mua. Mặt khác chưa thấy có hướng dẫn lợi nhuận sau thuế để lại để tăng vốn trong công ty TNHH? Vậy xin hỏi baocaotaichinh.infocách xử lý? 2- Xử lý chênh lệch giá trị tài sản góp vốn vào công ty liên doanh khi lập báo cáo tài chính hợp nhất đã được hướng dẫn theo Thông tư 244. Vậy chênh lệch giá trị tài sản khi họ góp vào công ty liên kết có được xử lý tương tự không?

Trả lời:

1- Lợi nhuận sau thuế để lại tăng vốn trong công ty TNHH theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên, về kế toán, được ghi Nợ Tk 421/Có TK 411 sau khi đã làm xong thủ tục pháp lý về tăng vốn góp. Còn về sở hữu vốn, tức là phần vốn tăng thêm của từng thành viên góp vốn trong công ty TNHH trong trường hợp này được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

2- Các quy định về kế toán trong trường hợp góp vốn vào công ty liên kết và góp vào cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp liên doanh khi lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất là khác nhau. Do đó, các quy định xử lý tại điểm 2 Điều 22 Thông tư 244/2009/TT-BTC không áp dụng để xử lý chênh lệch đánh giá giá trị tài sản khi công ty mẹ góp vốn bằng tài sản vào công ty liên kết.

=================================================

HỎI:

Trong quá trình lập BCTC cho năm kết thúc ngày 31/12/2009, Tập đoàn (P) đang gặp một số vướng mắc liên quan đến việc áp dụng của Thông tư 201/2009/TT-BTC “hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp” do BTC ban hành ngày 15/10/2009...

Gửi bài trả lời:

...Việc áp dụng Thông tư này có nhiều điểm khác biệt so với VAS 10 dẫn tới việc so sánh số liệu giữa các năm không đồng nhất và khác biệt hoàn toàn so với thông lệ kế toán quốc tế (“IFRS/IAS”). Năm 2010, Tập đoàn (P) - công ty mẹ sẽ thực hiện phát hành trái phiếu Quốc tế và niêm yết trái phiếu tại các thị trường lớn tại Mỹ, Châu Âu và Châu Á. BCTC minh bạch và áp dụng thống nhất các chuẩn mực kế toán Việt Nam sẽ là một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định sự thành công của dự án phát hành trái phiếu. Do đó, chúng tôi muốn xác nhận việc Tập đoàn (P) của chúng tôi phải áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam hay Thông tư 201/2009/TT-BTC hoặc tùy doanh nghiệp tự lựa chọn.

baocaotaichinh.info Trả lời:

Việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến chênh lệch tỷ giá và trình bày BCTC, Tập đoàn (P) thực hiện theo quy định của VAS 10 và chế độ kế toán doanh nghiệp.

=============================================

HỎI:

Công ty 100% vốn nước ngoài, đã được cấp Giấy phép đầu tư tại Việt Nam. Do khủng hoảng tài chính toàn cầu và hoạt động kinh doanh của công ty bị suy giảm nên quyết định giải thể và chấm dứt hoạt động của công ty tại Việt Nam trước khi kết thúc thời gian của dự án đầu tư đã đăng ký. Xin hỏi các thủ tục kế toán liên quan đến việc giải thể công ty: 1. Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho việc lập BCTC trên cơ sở hoạt động liên tục và lập BCTC trên cơ sở giải thể khác nhau như thế nào? 2. Có quy định gì cụ thể đối với việc định giá lại các tài sản trên BCTC? Chênh lệch do định giá lại tài sản được hạch toán vào tài khoản nào? 3. Có quy định gì đối với công nợ khi trình bày trên BCTC hay không? Thời điểm lập BCTC trong quá trình giải thể được lập vào thời gian nào?

Trả lời:

Liên quan đến các thủ tục kế toán về việc giải thể công ty, Điều 47 Luật Kế toán có quy định công việc kế toán trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản trong đó có quy định các công việc phải thực hiện khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính.

----------------------------------
Viện đào tạo kế toán - Kiểm toán Ketoanpro

Dịch vụ kế toán chuyên sâu – chính xác – tối ưu – tiết kiệm.

CHI PHÍ CHỈ TỪ 500 ĐẾN 1 TRIỆU ĐỒNG/DOANH NGHIỆP

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng đào tạo
Tel: 04 2260 1299
Hotline: 0982 845 668

Vị trí đang đứng: báo cáo tài chính Tin nhanh Kế Toán Hỏi đáp về cách làm Báo cáo tài chính cuối năm P1