Trao đổi giải đáp về Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Dịch vụ:

Thuyết minh báo cáo tài chínhlà một hệ thống các số liệu cho biết tình hình tài sản và nguồn vốn, luồng tiền và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính gồm có: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Thuyết minh báo cáo tài chínhđược lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các bảng báo cáo khác không thể trình bày rõ rang và chi tiết. Qua đó, nhà đầu tư hiểu rõ và chính xác hơn về tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Sau đây Viện đào tạo kế toán - Kiểm toán Ketoanpro (ketoanhn.edu.vn)sẽ tổng hợp những thắc mắc liên quan đến Bản thuyết minh Báo cáo tài chính bao gồm:

HỎI:

Trên bản thuyết minh báo cáo tài chính, chỉ tiêu số 33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố. Theo hướng dẫn lập ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sổ chi tiết của các TK 621, 622, 623, 641, 642, 142, 242 ... mặt khác, đối với doanh nghiệp sản xuất, chỉ tiêu này bằng Giá vốn hàng bán (TK 632) + Chi phí bán hàng (TK 641) + Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642), như vậy có 2 cách lập. Cho hỏi nếu lập theo quyết định 15 Mục Phần II chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố thì phần luân chuyển nội bộ tính như thế nào? Có thể đưa ra ví dụ cụ thể được không (Trong cả 2 cách). Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Về nguyên tắc, mọi giao dịch luân chuyển nội bộ đều phải được loại trừ khi lập BCTC, vì vậy, bạn không phải tính chi phí SXKD theo yếu tố đối với phần luân chuyển nội bộ.

===============================================

HỎI:

Trên bản thuyết minh báo cáo tài chính, chỉ tiêu số 33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố. Theo hướng dẫn lập ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào sổ chi tiết của các TK 621, 622, 623, 641, 642, 142, 242 ... Có người nói, đối với doanh nghiệp sản xuất, chỉ tiêu này bằng Giá vốn hàng bán (TK 632) + Chi phí bán hàng (TK 641) + Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642), như vậy có đúng không?

Trả lời:

Trên thực tế và cũng là thông lệ quốc tế, phần chỉ tiêu chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố là trình bày lại chi phí sản xuất kinh doanh “theo bộ phận” (tiếng Anh là by functions) (như trình bày trên báo cáo kết quả kinh doanh) thành “theo yếu tố” (tiếng Anh là by nature) để đem lại thông tin cho người sử dụng. Do đó, thông thường đó là cách trình bày lại của Giá vốn hàng bán (TK 632) + Chi phí bán hàng (TK 641) + Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) như bạn nói.

==================================================

HỎI:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính để thuyết minh cho các chỉ tiêu trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, trong Bản thuyết minh BCTC, công ty cổ phần trình bày bổ sung các thông tin sau: - Lãi cơ bản trên cổ phiếu + Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN + Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: Các khoản điều chỉnh tăng, giảm + Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ + Lãi cơ bản trên cổ phiếu. Vậy xin hỏi baocaotaichinh.infocác chỉ tiêu trên được trình bày vào phần nào trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B 09-DN ban hành theo QĐ số 15/206/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC).

Trả lời:

Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 đã có quy định các doanh nghiệp phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTC các thông tin liên quan đến việc tính lãi cơ bản trên cổ phiếu, nhưng trong biểu mẫu Bản thuyết minh BCTC (ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) chưa có thiết kế chỉ tiêu này. Đây là một thiếu sót về chế độ trong việc thiết kế biểu mẫu báo cáo tài chính cần được khắc phục trong tương lai. Trên thực tế, công ty bạn có thể phản ánh các chỉ tiêu thuyết minh về lãi cơ bản trên cổ phiếu vào sau chỉ tiêu thuyết minh số 32, có thể đánh số thêm là 32b. Bởi vì đây là phần thuyết minh cho các chỉ tiêu đã phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

============================================

HỎI:

Xin baocaotaichinh.infohướng dẫn cách lập chỉ tiêu chi phí kinh doanh theo yếu tố trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính, căn cứ vào số phát sinh các tài khoản chi phí trong kỳ.

Trả lời:

Chỉ tiêu “ Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” được lập căn cứ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo từng yếu tố phát sinh trong năm để ghi vào cột “ Năm nay” ở từng chỉ tiêu phù hợp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế toán chi tiết của các tài khoản chi phí:TK 621, 622, 623, 627, 641, 642, 142, 242,….Chỉ tiêu này được phản ánh trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính nhằm mục đích cung cấp thông tin phục vụ cho việc tính toán các chỉ tiêu thống kê của cơ quan Thống kê. Do đó, không yêu cầu sự chính xác tuyệt đối như số liệu kế toán.


Vị trí đang đứng: báo cáo tài chính Tin nhanh Kế Toán Trao đổi giải đáp về Bản thuyết minh báo cáo tài chính