Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm 2013

Cách lập Báo cáo tài chính 2013 theo quyết định 48

Dịch vụ:

 

Vào những tháng cuối năm trong khi các doanh nghiệp bộn bề với những lo toan về tình hình và kết quả kinh doanh thì kế toán doanh nghiệp lại đau đầu để làm Báo cáo tài chính.

Có rất nhiều các cách lập Báo cáo tài chính năm 2013, tuy nhiên cần có sự chính xác và chuẩn chỉnh theo các văn bản quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48có những điều chỉnh và thay đổi mà bất kỳ một người làm kế toán nào cũng phải cập nhật để nắm bắt kịp thời những điều chỉnh đó. Từ đó kế toán áp dụng chuẩn chỉnh cho các báo cáo của công ty mình.

Trong bài viết này Viện đào tạo kế toán - Kiểm toán Ketoanpro xin chia sẻ cách lập Báo cáo tài chính 2013giúp cho người kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trongg mỗi loại hình doanh nghiệp.

Để lập được một báo cáo tài chính chuẩn chỉnh và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, người làm kế toán cần hiểu rõ về hệ thống sổ sách kế toán, bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Sau đây là nội dung quyết định 48 – hướng dẫn làm Báo cáo tài chính 2013:

1     Mục đích của bản thuyết minh báo cáo tài chính 

2     Nguyên tắc lập và trình bày Bản thuyết minh báo cáo tài chính 

3     Cơ sơ lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính 

4     Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu 

4.1  Đặc điểm họat động của doanh nghiệp.

4.2  Kỳ kế toán đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán.

4.3  Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng.

5     Các chính sách kế toán áp dụng 

6     Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 

7     Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh 

8     Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

9     Những thông tin khác 


Vị trí đang đứng: báo cáo tài chính Dịch vụ kế toán Tin tức báo cáo tài chính Cách lập Báo cáo tài chính 2013 theo quyết định 48